Ouderbetrokkenheid

De rol van de ouders in het opvoedings- en leerproces is van groot belang. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders bij de school belangrijk is voor het functioneren van het kind in de school. Wij hechten dan ook veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Sommige ouders doen dat door mee te praten en mee te denken over het beleid van de school. Andere ouders kiezen ervoor vooral praktisch behulpzaam te zijn in de school. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Hierin hebben naast drie leerkrachten, ook drie ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.

Ouderhulp
Ouders worden gevraagd om te  helpen bij de activiteiten zoals het uitvoeren van de thema's, het organiseren van festiviteiten, schoonmaken en repareren van materiaal, begeleiding bij excursies, sportdagen, expressievaardigheden, de bibliotheek en dergelijke. Deze activiteiten zijn van ondersteunende aard en dragen ertoe bij dat het kind meer kan oefenen of sneller hulp geboden kan worden. 
 
Commissies
Bij verschillende taken op school waarbij ouders een rol kunnen spelen, hebben we commissies die bestaan uit ouders en leerkrachten. Binnen het schoolteam worden de activiteiten ontwikkeld en bij de uitvoering zijn de ouders ondersteunend. Wij kennen commissies voor sport, Kerst, Pasen en Sinterklaas.

'Kom in de klas'-dagen!
Wij vinden het belangrijk om aan ouders te laten zien en te laten beleven wat hun kind elke dag bij ons op school leert en doet. Wij nodigen de ouders gedurende het schooljaar uit om op twee verschillende ochtenden van 9.00-11.00 uur in de klassen een kijkje te komen nemen. U kunt tijdens de reken- en taallessen meekijken, maar uiteraard ook bij thema-activiteiten. De leerkrachten volgen hun reguliere rooster; er wordt klassikaal instructies gegeven, maar de kinderen gaan ook zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag. 


 

Leerlingen aan het woord

"Je krijgt veel aandacht en wordt geholpen als je hulp nodig hebt."

"De juf is alleen streng als het echt nodig is en dat vind ik goed."