Ouderbetrokkenheid

De rol van de ouders in het opvoedings- en leerproces is van groot belang. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders bij de school belangrijk is voor het functioneren van het kind in de school. Wij hechten dan ook veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. In iedere geleding hebben drie personen zitting, dus drie personeelsleden en drie ouders. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.

Ouderhulp
Ouders worden gevraagd om te  helpen bij de activiteiten zoals het uitvoeren van de thema's, het organiseren van festiviteiten, schoonmaken en repareren van materiaal, begeleiding bij excursies, sportdagen, expressievaardigheden, de bibliotheek en dergelijke. Deze activiteiten zijn van ondersteunende aard en dragen ertoe bij dat het kind meer kan oefenen of sneller hulp geboden kan worden. 
 
Commissies
Bij verschillende taken op school waarbij ouders een rol kunnen spelen, hebben we commissies die bestaan uit ouders en leerkrachten. Binnen het schoolteam worden de activiteiten ontwikkeld en bij de uitvoering zijn de ouders ondersteunend. Wij kennen commissies voor sport, Kerst, Pasen en Sinterklaas.

'Kom in de klas'-dagen!
Wij vinden het belangrijk om aan ouders te laten zien en te laten beleven wat hun kind elke dag bij ons op school leert en doet. Wij nodigen de ouders gedurende het schooljaar uit om op verschillende ochtenden/middagen in de klassen een kijkje te komen nemen. U kunt tijdens de reken- en taallessen meekijken, maar uiteraard ook bij thema-activiteiten. De leerkrachten volgen hun reguliere rooster; er wordt klassikaal instructies gegeven, maar de kinderen gaan ook zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag. 


 

Ouders aan het woord

"Mijn kind vindt het heerlijk om naar school te gaan, vanwege de lessen, klasgenootjes én zijn juffen."

"Hij kan er echt kind zijn én tegelijkertijd wordt hij volop uitgedaagd."