Oudercommunicatie

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren ouders niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van hun kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten:
  • Kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar met de leerkrachten en de ouders van de kinderen die nieuw in de groep komen.
  • Tweemaal per jaar is er een inloopochtend, waarbij ouders en grootouders welkom zijn in de klas. Op deze manier krijgen ouders meer inzicht in de werkwijze bij ons op school. 
  • In november zijn er gesprekken over de voortgang van de kinderen. In februari en aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen een verslag. In februari worden ouders  uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. het rapport. Aan het einde van het schooljaar zijn de gesprekken voor de kinderen die in de bouw blijven facultatief. Bij overgang naar de volgende bouw vindt er een eindgesprek plaats.
  • Elke themaperiode wordt afgesloten met een activiteit. De kinderen presenteren op verschillende manieren aan elkaar wat zij die themaperiode hebben geleerd. Ouders worden ook uitgenodigd deze presentaties bij te wonen.
  • Minimaal twee keer per jaar wordt een thema-avond voor alle ouders georganiseerd.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief eenmaal in de twee weken over de nieuwe ontwikkelingen op school.
  • De algemene schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks een kalender met  informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.
.

Ouders aan het woord

"De leerkrachten zetten zich echt in om uit onze dochter te halen wat erin zit."

"De hulp en begeleiding die ze krijgt, zijn goed voor haar werk, haar resultaten en haar zelfvertrouwen."